OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA CZŁONKÓW PROGRAMU CASHBACK LECHA POZNAŃ

Wersja: kwiecień 2016

Preambuła

A. Lyoness Europe AG z siedzibą na Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, zarejestrowana pod nr CH 170.3.026.427-4 w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen prowadzi wspólnotę zakupową, która umożliwia jej Uczestnikom (zwanymi dalej: „Członkami Programu Cashback Lecha Poznań”) otrzymywanie korzyści poprzez zakup towarów i usług u Partnerów Handlowych (zwane dalej: "Programem Cashback Lecha Poznań"). Stroną umowy zawartej z Członkami Programu Cashback Lecha Poznań jest tym samym Lyoness Europe AG (zwana dalej: „Lyoness“). Lyoness jest reprezentowana w Polsce przez spółkę Lyoness Poland Sp. z o. o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice, (dalej zwaną: „Lyoness Poland“).

B. Aby ułatwić zrozumienie pojęć wykorzystanych w niniejszym dokumencie, w Załączniku nr 1 na końcu niniejszych Ogólnych Warunków Umów znajduje się słowniczek pojęć. Terminy wykorzystane w pkt. 1–17 niniejszych Ogólnych Warunków Umów są wiążące dla niniejszych warunków.

1. Przedmiot umowy

1.1 Nabywanie towarów i usług przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań od Partnerów Handlowych (zwane dalej „zakupami") rejestrowane jest w Programie Cashback Lecha Poznań. Członek Programu Cashback Lecha Poznań może zasadniczo korzystać z następujących sposobów rejestrowania zakupów, które umożliwiają mu otrzymywanie korzyści z Programu Cashback Lecha Poznań: Lech Poznań Cashback Fan Card, bony Partnerów Handlowych, a także korzystanie z kanałów online oferowanych przez Lyoness, służących do dokonywania zakupów w sklepach internetowych Partnerów Handlowych. Możliwe sposoby rejestrowania zakupów zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.3.

1.2 Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań są upoważnieni do uczestniczenia w Programie Cashback Lecha Poznań oraz do otrzymywania związanych z tym korzyści zakupowych. Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań nie są uprawnieni do uzyskiwania korzyści finansowych z rekomendacji Programu Cashback Lecha Poznań kolejnym konsumentom i ze związanego z tym pozyskiwania nowych Członków Programu Cashback Lecha Poznań. Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań nie są uprawnieni do pozyskiwania jako Członków Programu Cashback przedsiębiorców, w rozumieniu punktu 3.5(d).

2. Podstawa umowy

2.1 Po przyjęciu wniosku rejestracyjnego przez Lyoness wnioskodawca zostaje Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań i otrzymuje swój osobisty, nieprzenoszalny numer identyfikacyjny (zwany dalej: „Numerem ID Uczestnika”). To upoważnia go do uczestnictwa w Programie Cashback Lecha Poznań (nie stanowi jednak podstawy do powstania stosunku członkostwa w stowarzyszeniu czy stosunku spółki, zgodnie z pkt. 17.2).

2.2 Celem zawarcia umowy między Lyoness a Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań należy skorzystać z udostępnionej przez Lyoness Ulotki Lech Poznań Cashback Fan Card lub rejestracji online na stronie https://cashback.lechpoznan.pl/.

2.3 Członek Programu Cashback Lecha Poznań oświadcza, że jego dane przekazane przezeń Lyoness są poprawne oraz zwalnia Lyoness od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w przypadku podania fałszywych danych z własnej winy. Obejmuje to także koszty obrony przed roszczeniami osób trzecich. Ponadto Lyoness ma prawo dochodzić od Członka Programu Cashback Lecha Poznań odszkodowania za szkodę, która powstała u Lyoness na skutek zawinionego naruszenia powyższego obowiązku, w tym zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń. Członek Programu Cashback Lecha Poznań zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Lyoness o wszelkich ewentualnych zmianach danych osobowych podanych podczas rejestracji (w szczególności adresu zamieszkania, adresu e-mail, danych rachunku bankowego, numeru telefonu itp.). Lyoness jest uprawniony zażądać od Członka Programu Cashback Lecha Poznań przedstawienia dokumentów potwierdzających podane dane (np. dowodu osobistego).

2.4 Dla każdej osoby fizycznej lub prawnej możliwa jest za każdym razem tylko jedna rejestracja (tzn. jeden Numer ID Uczestnika). Rejestracja Członka Programu Cashback Lecha Poznań następuje pod warunkiem podania swojego adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy Członka Programu Cashback Lecha Poznań. Dokonanie wielokrotnych rejestracji w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści zakupowych, upoważnia Lyoness do rozwiązania umowy z ważnego powodu, a także do anulowania uzyskanych w ten sposób korzyści zakupowych. W przypadku wielokrotnej rejestracji skasowane zostaną wszystkie numery ID poza początkowo zarejestrowanym. Korzyści zakupowe, które są wyłącznie wynikiem wielokrotnej rejestracji, ulegną przepadkowi.

3. Pozycja prawna

3.1 Między Lyoness a Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, spółki (a w szczególności nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek stowarzyszenia). Udział w Programie Cashback Lecha Poznań odbywa się wyłącznie w ramach własnej samodzielnej działalności, prawnie niezależnej od Lyoness.

3.2 Członek Programu Cashback Lecha Poznań uprawniony jest wyłącznie do korzyści zakupowych. Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest uprawniony do otrzymania żadnego innego wynagrodzenia za swoje działania. Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków.

3.3 Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest uprawniony do reprezentowania Lyoness, a w szczególności do składania lub przyjmowania oświadczeń w imieniu Lyoness w odniesieniu do innych Członków Programu Cashback Lecha Poznań w ramach Programu. Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest uprawniony do otrzymywania gotówki ani do prowadzenia zbiórki pieniędzy w imieniu Lyoness. Naruszenie niniejszego pkt. 3.3 z winy Członka Programu Cashback Lecha Poznań upoważnia Lyoness do wypowiedzenia stosunku umownego z ważnej przyczyny.

3.4 Utrzymuje się, że poprzez udział w Programie Cashback Lecha Poznań pomiędzy Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań a KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna, KRS 0000116034, NIP: 7871938871, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, Polska lub innymi firmami związanymi z KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna, nie istnieje i nie dochodzi do skutku żadna umowa.

3.5 Bez uprzedniej pisemnej zgody Lyoness, Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest uprawniony do:

(a) wykorzystywania znaków logo, kroju liter, znaków towarowych, oświadczeń, domen, innych znaków charakterystycznych należących do Lyoness lub Partnerów Handlowych oraz Lecha Poznań Spółka Akcyjna i związanych z nią firm;

(b) opracowywania wizytówek, prezentacji, filmów, plików audio, zrzutów ekranu, treści internetowych, treści medialnych, ulotek, broszur informacyjnych, stron internetowych, aplikacji, materiałów reklamowych, formularzy wysyłkowych, mailingów, internetowych stron macierzystych i tym podobnych dotyczących lub odnoszących się do Lyoness lub Programu Cashback Lecha Poznań, do rozpowszechniania takich materiałów na piśmie lub w formie elektronicznej albo w inny sposób lub do publicznego ich udostępniania (np. na stronach internetowych takich jak np. Facebook lub Youtube), za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku osobistego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

(c) organizowania imprez, np. wydarzeń informacyjnych, innych imprez, warsztatów, seminariów itp., dotyczących i odnoszących się do Lyoness lub do Programu Cashback Lecha Poznań; oraz

(d) pozyskiwania jako Partnerów Handlowych lub jako Członków Programu Cashback Lecha Poznań detalistów, hurtowników i innych handlowców różnego typu, a także innych przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumentom końcowym i/lub przedsiębiorcom, w tym stacji paliw, franczyz i domów towarowych, prowadzenia negocjacji lub rozmów wstępnych albo prowadzenia działalności reklamowej jakiegokolwiek rodzaju na rzecz pozyskania takich przedsiębiorców, a w szczególności na terenie ich przedsiębiorstw lub w ich pobliżu.

4. Program Cashback Lecha Poznań

4.1 Dokonując zakupów u Partnerów Handlowych Członek Programu Cashback Lecha Poznań uzyskuje korzyści zakupowe zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, a konkretnie Cashback oraz Shopping Points.

4.2 Aby móc przyznawać Członkom Programu Cashback Lecha Poznań korzyści zakupowe, Lyoness zawiera umowy z Partnerami Handlowymi. Aktualnych Partnerów Handlowych, wraz z aktualnie przyznawanymi korzyściami zakupowymi, można sprawdzić na stronie cashback.lechpoznan.pl. Lyoness ma obowiązek na bieżąco aktualizować bazę Partnerów Handlowych i oferowane przez nich korzyści zakupowe w ramach Programu Cashback Lecha Poznań.

4.3 Członek Programu Cashback Lecha Poznań może skorzystać z następujących możliwości zarejestrowania swoich zakupów:

4.3.1 Lech Poznań Cashback Fan Card - dostępna jest jako karta papierowa, plastikowa oraz elektroniczna. Nie jest ona środkiem płatniczym, lecz służy jedynie do rejestrowania danych co do zakupów.

4.3.2 Bony - to oryginalne bony czy karty podarunkowe; lub też bony elektroniczne (do wydrukowania lub pobrania jako kody bonów, online) Partnerów Handlowych, które oferowane są tylko przez określony czas.

4.3.3 Na tego rodzaju ofertę, o której mowa w pkt. 4.3.2. Lyoness będzie wskazywał wcześniej lub w czasie jej rzeczywistego trwania pod adresem cashback.lechpoznan.pl. Więcej informacji dotyczących bonów znajduje się w punkcie 6.

4.3.4 Podczas zakupów online Członek Programu Cashback Lecha Poznań może:

(a) zalogować się na stronie cashback.lechpoznan.pl za pomocą swoich danych dostępowych, a następnie wybrać sklep internetowy danego Partnera Handlowego lub

(b) uzyskać dostęp do sklepu internetowego za pośrednictwem innego kanału online zapewnionego przez Lyoness (np. Lyoness Cashback Bar lub przeglądarka Lyoness Browser do rejestrowania danych zakupów), a następnie dokonać zakupów w sklepie internetowym Partnera Handlowego. Zakupy można rejestrować jedynie w przypadku, gdy system wykorzystywany przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań podczas procesu zakupów pozwala na zapisywanie plików cookies i nie został włączony program blokujący reklamy (Ad Blocker) lub skrypty (Script Blocker). Szczegółowe zasady dotyczące zakupów internetowych określono w pkt. 5.

4.4 W przypadkach opisanych w punkcie 4.3.1 i 4.3.3 Partner Handlowy przekazuje dane zarejestrowanych zakupów i/lub rozliczenia do Lyoness, w celu wyliczenia uzyskanych w ten sposób korzyści zakupowych. To samo dotyczy pkt. 4.3.2 to znaczy bonów, o ile zostały nabyte w zewnętrznym punkcie sprzedaży bonów wskazanym na stronie cashback.lechpoznan.pl. Jeśli bony zostały zamówione w Lyoness, wówczas to Lyoness będzie samodzielnie rejestrować dane co do zakupów w celu obliczenia wynikających z nich korzyści zakupowych.

5. Zakupy online

5.1 Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań mogą uzyskać informacje na temat zakupów online na stronie cashback.lechpoznan.pl w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) w punkcie na temat zakupów online.

5.2 Uznanie korzyści zakupowych z tytułu zakupów online zgodnie z pkt. 7.4. wymaga uprzedniego upływu ustawowego terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na mocy przepisów dotyczących sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy oraz niedokonania odstąpienia przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań.

5.3 Członek Programu Cashback Lecha Poznań uprawniony jest jedynie do korzyści zakupowych za zakupy dokonane w sklepach internetowych Partnerów Handlowych, którzy podani są na stronie cashback.lechpoznan.pl dla kraju, w którym znajduje się adres zamieszkania lub siedziby Członka Programu Cashback Lecha Poznań (zgodnie z danymi rejestracyjnymi).

5.4 Lyoness nie ma wpływu na treść stron internetowych sklepów internetowych Partnerów Handlowych (do których podaje linki) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeżeli na stronach, do których podano linki, znajdują się treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre obyczaje, Lyoness wyraźnie odcina się od takich treści.

6. Zamawianie bonów

6.1 Oryginalne bony i/lub karty podarunkowe oraz bony elektroniczne (kody bonów) (zwane dalej łącznie „bonami”) to bony Partnerów Handlowych, które można wykorzystać wyłącznie do dokonania zakupów u Partnera Handlowego, który wydał dany bon. Równowartość danego bonu odpowiada kwocie na nim wskazanej. Realizacja bonu u Partnera Handlowego poprzez wypłatę gotówki w całości lub części jest niemożliwa.

6.2 Bony można zamawiać w Lyoness wypełniając formularz dostępny w biurze internetowym Członka Programu Cashback Lecha Poznań na stronie cashback.lechpoznan.pl; można je także nabywać lokalnie za pośrednictwem zewnętrznych punktów sprzedaży bonów, których adresy są dostępne na cashback.lechpoznan.pl. Bony dostępne do zamówienia widoczne są na cashback.lechpoznan.pl. Lyoness prześle bon po dokonaniu pełnej opłaty. Bon można następnie wykorzystać do dokonywania zakupów u odpowiedniego Partnera Handlowego. Lyoness zastrzega sobie prawo do odrzucenia z usprawiedliwionych powodów zamówień na bony, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Partnera Handlowego (np. Partner Handlowy nie zapewnił bonów), jeżeli Lyoness już nie dysponuje zamówionymi bonami lub jeżeli zamówienie bonów stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami (np. w przypadku, gdy okaże się, że Członek Programu Cashback Lecha Poznań nabywa bony w celu ich dalszej odsprzedaży). Powody odrzucenia zamówień na bony zostaną każdorazowo zakomunikowane Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań.

6.3 Bony zamówione u Lyoness i przesłane Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań przez Lyoness mogą zostać zrealizowane wyłącznie u Partnera Handlowego, który został określony przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań podczas zamawiania bonu, i który został odpowiednio wskazany na bonie. Umowa zawierana z chwilą zrealizowania bonu wchodzi w życie wyłącznie między Partnerem Handlowym (wystawcą bonu) a Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań (nabywcą bonu). Lyoness nie jest stroną takiej umowy i w związku z tym nie odpowiada za roszczenia wynikające z takiej umowy.

6.3.1 Lyoness gwarantuje w ramach ustawowej odpowiedzialności za wady, że bony nabyte przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań można zrealizować i/lub wykorzystać do dokonania płatności wynikającej z zakupów u danego Partnera Handlowego. Jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie znajdują ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady (rękojmia i odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową). Ponadto Członek Programu Cashback Lecha Poznań może wymienić bon w Lyoness na bon/bony innego Partnera Handlowego o tej samej wartości (wówczas korzyści zakupowe mogą ulec zmianie z powodu odmiennych umów zawartych z Partnerami Handlowymi, zob. pkt. 7.3.). Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest zainteresowany otrzymaniem innego bonu i zdecyduje się w ramach ustawowych uprawnień odstąpić od umowy nabycia bonu, może zażądać zwrotu wpłaconej kwoty. W takim wypadku, jeżeli doszło do przyznania korzyści zakupowych, muszą one zostać zwrócone przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań.

6.3.2 Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań jest uprawniony do odstąpienia od umowy na mocy przepisów o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy w odniesieniu do nabytego bonu (zob. informacje dla konsumentów i instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy po każdym nabyciu), wówczas ma prawo do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem obowiązującego okresu dla takiego odstąpienia.

6.3.3 Lyoness nie bierze odpowiedzialności za możliwą nieuprawnioną realizację w przypadku utraty lub kradzieży bonów odebranych przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań od Lyoness albo otrzymanych przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań pocztą lub online, chyba że Członek zgłosił utratę lub kradzież do Lyoness, a Lyoness nie podjęła kroków będących w zakresie jej możliwości, zmierzających do zapobieżenia nieuprawnionej realizacji bonów.

6.3.4 Bony opłacone w całości i przesłane przez Lyoness Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań można przekazywać bezpłatnie, tzn. Członek Programu Cashback Lecha Poznań może wręczyć bon dowolnej osobie w prezencie. Komercyjna odsprzedaż bonów za wynagrodzeniem nie jest jednak dozwolona.

7. Korzyści zakupowe w Programie Cashback Lecha Poznań

7.1 Zakupy Członka Programu Cashback Lecha Poznań, które zostały zarejestrowane w Programie Cashback Lecha Poznań, uprawniają Członka Programu Cashback Lecha Poznań do otrzymania korzyści zakupowych. Korzyści zakupowe oparte są na warunkach umownych zawartych między Lyoness a odpowiednimi Partnerami Handlowymi i w związku z tym są odmienne w zależności od Partnera Handlowego, branży i kraju. Członek Programu Cashback Lecha Poznań otrzymuje jako korzyści zakupowe Cashback (pkt. 7.1.1.) oraz Shopping Points przyznawane dodatkowo za zakupy dokonane u niektórych Partnerów Handlowych (pkt. 7.1.2.).

7.2 Cashback (zwrot pieniędzy): za zakupy zarejestrowane w Programie Cashback Lecha Poznań Członek Programu Cashback Lecha Poznań otrzymuje do 5% Cashbacku, zaś w indywidualnych przypadkach przyznawany jest wyższy procent. Obowiązuje procent Cashbacku określony dla danego Partnera na stronie cashback.lechpoznan.pl (strefa po zalogowaniu). Wypłata Cashbacku następuje zgodnie z pkt. 7.4.–7.6.

7.3 Shopping Points: Członek Programu Cashback Lecha Poznań otrzymuje Shopping Points za zakupy zarejestrowane w Programie Cashback Lecha Poznań i dokonane u Partnerów Handlowych, którzy przyznają Shopping Points. Członek Programu Cashback Lecha Poznań może wykorzystywać Shopping Points w celu uzyskania zniżki na zakupy dokonane w ramach ofert specjalnych wskazanych na stronie cashback.lechpoznan.pl. Dodatkowe szczegóły opisano w pkt. 8.

7.4 Wramach ofert specjalnych Lyoness może dokonać odstępstwa od zasad określonych w niniejszych ogólnych warunkach o ile Członek Programu Cashback Lecha Poznań się na to zgodzi poprzez akceptację i przyjęcie warunków oferty specjalnej, tj. poprzez dokonanie zakupów w ramach takiej oferty. Lyoness pragnie zapewnić Członkom Programu Cashback Lecha Poznań wiele jak najszerszych możliwości zakupów u Partnerów Handlowych a przy tym uzyskiwać wysokie zniżki u Partnerów Handlowych, by móc oferować Członkom Programu Cashback Lecha Poznań daleko idące korzyści. Jeżeli z Partnerem Handlowym zostaną ustalone inne warunki w kontekście ofert specjalnych dla Członków Programu Cashback Lecha Poznań (np. w przypadku zakupów nietypowych takich jak umowy na telefony komórkowe zależne od okresu umowy), Lyoness wyraźnie poinformuje o tym na wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie cashback.lechpoznan.pl (zob. pkt. 7.3. poniżej). Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w niniejszych ogólnych warunkach nie mogą naruszać praw nabytych Członków Programu Cashback Lecha Poznań.

7.5 Przyznawane za każdym razem korzyści można sprawdzić na podstronie w wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie cashback.lechpoznan.pl. Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań zaleca się regularne zapoznawanie się na stronie internetowej Lyoness ze stanem warunków oferowanych aktualnie za zakupy u Partnerów Handlowych. Lyoness jest upoważniony, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, do zmiany korzyści zakupowych udzielanych za zakupy u poszczególnych Partnerów Handlowych, jeżeli dojdzie do zmiany warunków uzgodnionych z Partnerem Handlowym, w zakresie w jakim dokonano tych zmian (zapowiedź zmian i zmienione warunki będą za każdym razem ogłaszane na stronie cashback.lechpoznan.pl). Uprawnienie Członka Programu Cashback Lecha Poznań do korzyści zakupowych zostanie obliczone z zastosowaniem warunków obowiązujących w momencie dokonania pełnej zapłaty za zakupy, przy czym zmiany korzyści zakupowych nie mogą dotyczyć praw nabytych przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności umów zawartych pomiędzy Członkiem a Partnerem Handlowym przed taką zmianą. W przypadku zmiany korzyści zakupowych Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań przysługuje prawo odstąpienia od ogólnych warunków umowy.

7.6 Przyznanie korzyści zakupowych jest uwarunkowane tym, aby zakupy dokonane przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań zostały w pełni opłacone i aby upłynął ustawowy termin do skorzystania z prawa do odstąpienia od nabycia bez podawania uzasadnienia, tzn. w szczególności musi upłynąć okres do odstąpienia od umowy obowiązujący na mocy przepisów o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, Partnerzy Handlowi potwierdzają zakupy i rozliczają je z Lyoness. Korzyści zakupowe za zakupy dokonane i rozliczone u Lyoness przez Partnerów Handlowych do niedzieli, godz. 23.00 czasu środkowoeuropejskiego, zostaną we wtorek w następnym tygodniu przyznane Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań (korzyści zakupowe). Lyoness zobowiązuje Partnerów Handlowych do dokonania rozliczenia najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od momentu spełnienia się warunków określonych w pierwszym zdaniu niniejszego pkt. 7.4. Potwierdzenie i rozliczenie ze strony Partnerów Handlowych nie stanowią warunku przyznania korzyści zakupowych, pełnią jedynie funkcję dowodową. Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań nabył bon Partnera Handlowego w Lyoness, wówczas korzyści zakupowe zostaną przyznane z chwilą spełnienia się warunków określonych w pierwszym zdaniu niniejszego pkt. 7.4.

7.7 Lyoness będzie przelewała kwoty wynikające z Cashbacku raz w tygodniu, zazwyczaj we wtorek, na rachunek bankowy określony przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań, jeżeli wyniosą one co najmniej 22,50 PLN. Wartości nie przekraczające ww. kwoty pozostają w dalszym ciągu przypisane uczestnikowi i z chwilą osiągnięcia wartości 22,50 PLN zostaną przelane na rachunek bankowy Członka Programu.

7.8 Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań dokona zakupów u Partnerów Handlowych z zagranicy (na miejscu lub przez Internet), może zdarzyć się, że kwota Cashbacku zostanie początkowo wskazana na rachunku do wypłaty w danej walucie obcej. Kiedy zakupy zostaną potwierdzone przez Partnera Handlowego, wówczas kwota zakupów zostanie automatycznie przeliczona w sekcji „Mój profil” na walutę kraju Członka Programu Cashback Lecha Poznań według referencyjnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego lub innego właściwego banku zagranicznego o podobnym statusie, obowiązującego w dniu otrzymania zapłaty przez Partnera Handlowego. Nie ma to wpływu na pkt. 5.3., tzn. uprawnienie do otrzymania korzyści zakupowych dotyczy wyłącznie zakupów zagranicznych dokonanych za pośrednictwem kanałów (takich jak np. sklepy internetowe), których wykaz znajduje się na cashback.lechpoznan.pl dla danego Członka Programu Cashback Lecha Poznań.

8. Shopping Points Lyoness

8.1 Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań mogą otrzymać pewną liczbę Shopping Points za zakupy dokonane w ramach Programu Cashback Lecha Poznań u Partnerów Handlowych.

8.2 To, czy Shopping Points zostaną przyznane i w jakiej ilości, zależy od kwoty zakupów, a także od warunków uzgodnionych z danym Partnerem Handlowym. Lyoness odsyła Członków Programu Cashback Lecha Poznań do podstrony ze szczegółowymi danymi Partnera Handlowego na stronie cashback.lechpoznan.pl, który stanowi podstawę do obliczenia liczby Shopping Points udzielanych przez danego Partnera Handlowego za kwotę zakupów wynoszącą 450 PLN.

8.3 Shopping Points nie mają stałej wartości nominalnej. Wartość ustalana jest na podstawie wielkości korzyści udzielonej przy ich wykorzystaniu u danego Partnera Handlowego. Shopping Points nie mogą służyć wypłacie w gotówce, nie można ich też przekazywać innym osobom za wynagrodzeniem. Dopuszczalne jest jednak przekazywanie Shopping Points innym Uczestnikom Programu w prezencie.

8.4 Zgromadzone Shopping Points przyznawane są Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań, który może je śledzić w sekcji „Mój profil”. Członek Programu Cashback Lecha Poznań może je wykorzystać w celu uzyskania zniżki przy zakupach dokonywanych w ramach określonych ofert specjalnych wskazanych na stronie cashback.lechpoznan.pl. Shopping Points można wykorzystywać tylko w liczbie określonej z góry dla danych zakupów.

8.5 Korzyści zakupowe udzielane są także za zakupy, przy których Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań wykorzystują swoje Shopping Points. Kwota korzyści zakupowych zostanie w takim wypadku ustalona na podstawie kwoty zakupów pozostałej po odjęciu korzyści przyznanej w zamian za wykorzystanie Shopping Points.

8.6 Shopping Points przepadają po 3 latach. Trzyletni termin zaczyna biec od końca roku, w którym Shopping Points zostały przyznane. Zasady te nie dotyczą środków pieniężnych pochodzących z Cashbacku do których mają zastosowanie zapisy pkt 7.5.

9. Mój profil

9.1 Lyoness udostępnia każdemu Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań bezpłatne biuro internetowe pod adresem cashback.lechpoznan.pl (strefa logowania), w którym po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła Członek Programu Cashback Lecha Poznań może w dowolnym momencie sprawdzić dokonane przez siebie zakupy oraz informacje dotyczące korzyści zakupowych w ramach Programu Cashback Lecha Poznań.

9.2 Członek Programu Cashback Lecha Poznań zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania danych dostępu do korzystania z biura internetowego (nazwa użytkownika, hasło i PIN) oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. Nazwy użytkownika, PIN i hasła nie wolno pod żadnym pozorem udostępniać osobom trzecim. Członek Programu Cashback Lecha Poznań może zmienić ustawienia osobiste w każdej chwili pod adresem cashback.lechpoznan.pl.

9.3 Członek Programu Cashback Lecha Poznań zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Lyoness o każdym wykorzystaniu dostępu do strony internetowej przez osoby nieupoważnione. Po niezwłocznym zablokowaniu dostępu zmienione dane dostępu zostaną następnie przesłane Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań sms-em, e-mailem lub pocztą.

10. Przydzielenie osoby rekomendującej

10.1 Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań, którzy nie dokonali żadnych zakupów u Partnerów Handlowych przez okres 6 miesięcy i którzy w tym czasie nie nabyli bonów, mogą zwrócić się o przydzielenie rekomendującego poprzez wskazanie innego Uczestnika Programu jako osoby rekomendującej, o ile taka osoba wyrazi na to zgodę.

11. Ochrona danych

11.1 Lyoness, jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Członków Programu Cashback Lecha Poznań w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Cashback Lecha Poznań – innymi słowy do obliczania korzyści zakupowych. Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań wyrazi na to zgodę, Lyoness będzie wykorzystywała dane Członków Programu Cashback Lecha Poznań także do przekazywania mu spersonalizowanych informacji na temat ofert i produktów Lyoness i Partnerów Handlowych Lyoness.

11.2 Lyoness przekazuje dane co do zakupów, takie jak data, obrót, waluta itp. wyłącznie w formie zanonimizowanej do Lecha Poznań Spółka Akcyjna. Jeżeli Członek Programu Cashback Lecha Poznań wyraził na to swoją zgodę, Lyoness może przekazać Lecha Poznań Spółka Akcyjna także dane osobowe, a mianowicie imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy, współrzędne adresowe (długość i szerokość geograficzna), numer telefonu, numer faxu, numer ID Uczestnika oraz dane dotyczące dokonanych zakupów czyli datę zakupu, kwotę zakupu, walutę, numer faktury i miejsce zakupu.

11.3 Wszelkie zapytania o informacje, zmiany i usunięcie danych należy przesyłać bezpośrednio do Lyoness lub Lyoness Poland.

11.4 Pozostałe zasady dotyczące ochrony danych osobowych odnoszące się do korzystania ze strony internetowej Lyoness można znaleźć w polityce ochrony danych na stronie cashback.lechpoznan.pl.

11.5 Lyoness wprowadza uznane na świecie technologie bezpieczeństwa, by chronić dane swoich Członków Programu Cashback Lecha Poznań przed dostępem osób nieupoważnionych. Lyoness ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Internet zgodnie z pkt. 13.

12. Zgoda na mocy przepisów o ochronie danych:

12.1 Członek Programu Cashback Lecha Poznań niniejszym wyraża zgodę – odwołalną w każdej chwili – by Lyoness w ramach udziału w Programie Cashback Lecha Poznań gromadziła dane osobowe, a mianowicie imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy, współrzędne adresowe (długość i szerokość geograficzna), numer telefonu, numer faxu, numer ID Uczestnika oraz dane dotyczące jego zachowań zakupowych (zainteresowań, preferencji itp.) i dane dotyczące dokonanych zakupów, czyli daty zakupu, kwoty zakupu, waluty, numeru faktury i miejsca zakupu oraz wykorzystywała te dane do projektowania informacji spersonalizowanych, a także do kontaktu pocztowego lub osobistego w celu reklamowania Programu Cashback Lecha Poznań oraz ofert Partnerów Handlowych.

12.2 Ponadto Członek Programu Cashback Lecha Poznań niniejszym wyraża zgodę na przekazanie przez Lyoness wymienionych wyżej danych do Lecha Poznań Spółka Akcyjna KRS 0000116034, NIP: 7871938871, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, Polska oraz, że Lech Poznań Spółka Akcyjna wykorzysta te dane w następujących działaniach marketingowych: do kontaktu poprzez wiadomości przesyłane drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS), poprzez media społecznościowe (jak Facebook itp.) poprzez fax, telefonicznie czy listownie, w celu poinformowania o produktach i promocjach Lecha Poznań Spółka Akcyjna, identyfikacji ofert odpowiadających jego zainteresowaniom oraz w celu przeprowadzania badań satysfakcji klienta.
Członek Programu Cashback Lecha Poznań może w każdej chwili odwołać niniejszym udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość na piśmie lub e-mailem na adres: service.lechpoznan@cashback.net. Pisemne wycofanie zgody należy wysyłać pod adres: Lyoness Poland Sp. z o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice.

13. Zakłócenia w świadczeniu usług

13.1 Zakres usług oferowanych przez Lyoness jest ograniczony do organizowania Programu Cashback Lecha Poznań zgodnie z opisem zawartym w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.

13.2 Prawa i obowiązki związane z zakupami dokonywanymi przez Członków Programu Cashback Lecha Poznań u Partnerów Handlowych obowiązują wyłącznie tych Partnerów Handlowych. Po zawarciu umowy z Partnerem Handlowym Lyoness nie udziela żadnej gwarancji ani nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania Partnera Handlowego, a w szczególności za ewentualne niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przez Partnera Handlowego.

13.3 W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Partnera Handlowego Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie może wysuwać roszczeń przeciwko Lyoness o pełny lub częściowy zwrot wartości zrealizowanych bonów, o wydanie dodatkowego bonu, o wypłatę gotówki lub o innego rodzaju wynagrodzenie lub rekompensatę. Wszelkie roszczenia Członka Programu Cashback Lecha Poznań dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Partnera Handlowego mogą być wnoszone wyłącznie wobec Partnera Handlowego.

14. Odpowiedzialność

14.1 Ewentualne ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Lyoness w związku z funkcjonowaniem Programu Cashback Lecha Poznań są dopuszczalne jedynie na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności nie naruszają przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

15. Koszty

15.1 Rejestracja i uczestnictwo w Programie Cashback Lecha Poznań są bezpłatne dla Członków Programu Cashback Lecha Poznań.

16. Wypowiedzenie umowy przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań.

16.1 Członek Programu Cashback Lecha Poznań jest upoważniony do wypowiedzenia umowy zawartej z Lyoness w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Członek Programu Cashback Lecha Poznań nie jest ponadto zobowiązany do dokonywania zakupów w ramach trwającego stosunku umownego ani do wykonywania innych zadań.

16.2 Przy rozwiązaniu umowy Członek Programu Cashback Lecha Poznań będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych korzyści zakupowych w Programie Cashback Lecha Poznań, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Członka Programu Cashback Lecha Poznań do otrzymania Cashbacku było już dokonane w chwili rozwiązania umowy. Opłacone przed wypowiedzeniem umowy bony Partnerów Handlowych nie przepadają. Członek Programu Cashback Lecha Poznań będzie mógł nadal wykorzystywać zebrane Shopping Points w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z opisem podanym w pkt. 8. Potem te Shopping Points przepadają.

17. Wypowiedzenie umowy przez Lyoness

17.1 Lyoness może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, tzn. bez uzasadnienia, z zachowaniem 8-tygodniowego okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny. Do ważnych przyczyn, oprócz istotnego uszczerbku dla reputacji Lyoness lub właściwych Partnerów Handlowych, zalicza się naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Do istotnych zobowiązań umownych należą zobowiązania Członka Programu Cashback Lecha Poznań zgodnie z pkt. . 1.2, 2.3., 2.4., 3.3., 3.5., 6.6, 9.3.

17.2 Przy rozwiązaniu umowy Członek Programu Cashback Lecha Poznań będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych korzyści zakupowych w Programie Cashback Lecha Poznań, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Członka Programu Cashback Lecha Poznań do otrzymania Cashbacku było już dokonane w chwili wypowiedzenia umowy.

17.3 Jeżeli Lyoness wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnej przyczyny, jednak nie wywołanej z winy Członka Programu Cashback Lecha Poznań, Członek Programu będzie nadal mógł wykorzystywać swoje Shopping Points uzyskane do tego czasu w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z pkt. 8. Później Shopping Points przepadają. W przeciwnym wypadku zebrane Shopping Points przepadają po rozwiązaniu umowy. Opłacone przed wypowiedzeniem umowy bony Partnerów Handlowych nie przepadają.

18. Postanowienia ogólne

18.1 Członek Programu Cashback Lecha Poznań może przenieść przysługujące mu wobec Lyoness roszczenia (oraz wszelkie inne prawa wynikające z uczestnictwa w Programie Cashback Lecha Poznań) na osobę trzecią tylko za uprzednią, pisemną zgodą Lyoness. To samo dotyczy wykorzystania tych roszczeń i praw jako przedmiotu zabezpieczenia.

18.2 Uczestnictwo w Programie Cashback Lecha Poznań jest zwykłym stosunkiem umownym i nie kreuje stosunku spółki pomiędzy Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań a Lyoness, w szczególności nie powstaje stosunek członkostwa w stowarzyszeniu.

18.3 Poszczególne umowy zawierane jednorazowo w każdym wypadku mają moc przeważającą nad niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów. Dla treści umów tego rodzaju podstawowe znaczenie ma umowa sporządzona na piśmie względnie pisemne potwierdzenie Lyoness. Strony nie zawarły żadnych porozumień ustnych. Ponadto Lyoness jest upoważniona do przekazywania Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań deklaracji umownych i informacji niezbędnych do realizacji umowy za pośrednictwem sms-ów lub e-maili, o ile Członek Programu poda odpowiednie dane kontaktowe i nie wyrazi sprzeciwu co do tej formy przesyłania informacji.

18.4 Lyoness jest uprawniony do dokonania zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem dochowania procedury, wskazanej poniżej. Za ważne powody uzasadniające zmianę uznaje się w szczególności m.in zmianę przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie Programu Cashback Lecha Poznań; zmianę struktury organizacyjnej Lyoness, wprowadzenie nowych usług i funkcjonalności w ramach Programu Cashback Lecha Poznań, istotne zmiany po stronie Partnerów Handlowych wpływające na zasady Programu Cashback Lecha Poznań. Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów zaproponowane Członkowi Programu Cashback Lecha Poznań w postaci tekstowej oraz inne porozumienia umowne między Członkiem Programu Cashback Lecha Poznań a Lyoness uznaje się za przyjęte przez Członka Programu, jeśli nie sprzeciwi się on ich obowiązywaniu lub nie wypowie Ogólnych Warunków Umów w ciągu 30 dni od otrzymania oferty w formie tekstowej. Przy rozpoczęciu biegu terminu Lyoness zwróci szczególną uwagę Członka Programu Cashback Lecha Poznań, że uważa się, że zaproponowane zmiany Ogólnych Warunków Umów są przyjęte przez Członka Programu, jeżeli ten nie sprzeciwi się na piśmie zmianom w ustalonym terminie. Powiadomienie Członka Programu o takim skutku nastąpi w formie e-maila przesłanego na adres podany przy rejestracji, notyfikacji na stronie internetowej w formie komunikatu wyświetlanego na koncie Członka Programu lub w inny transparentny sposób. Zaproponowane zmiany Ogólnych Warunków Umów uznaje się za przyjęte przez Członka Programu wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie zwrócono mu uwagę na taki skutek (jego milczenia) zgodnie z powyższymi zasadami. W przypadku terminowego zgłoszenia sprzeciwu przez Członka Programu Cashback Lecha Poznań obowiązują automatycznie skutki prawne wypowiedzenia zwykłego zgodnie z pkt. 15.

18.5 W zakresie, w jakim w niniejszej Umowie stosowane są odniesienia do konkretnej płci, obejmują one zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a także osoby prawne.

18.6 Jeżeli postanowienia umowne okażą się nieskuteczne i/lub niewykonalne w całości lub części, fakt ten nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

18.7 Niniejszy stosunek prawny podlega prawu polskiemu.

18.8 Rejestracja i uczestnictwo w Programie Cashback Lecha Poznań możliwe/dopuszczalne są dla osób, które ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem jednakże, iż do czasu osiągniecia pełnoletniości niezbędna jest pisemna zgoda przedstawiciela prawnego małoletniego do rejestracji i udziału w Programie, w szczególności do nabycia bonów i dokonywania zakupów, z zastrzeżeniem umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

18.9 Członek Programu Cashback Lecha Poznań zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat, obciążeń, podatków itp., które stają się mu należne w związku z otrzymaniem korzyści zakupowych.

Załącznik 1
Glosariusz

„Cashback” to korzyść zakupowa w programie określona szczegółowo w pkt. 7.1.1.

„ Lech Poznań Cashback Fan Card” to karta plastikowa, papierowa lub elektroniczna, która służy do rejestrowania zakupów Członka Programu Cashback Lecha Poznań dokonywanych u Partnerów Handlowych w Programie Cashback Lecha Poznań. Nie jest ona zatem środkiem płatniczym.

„Osoba rekomendująca” to Uczestnik Programu Lyoness, który został przydzielony do Członka Programu Cashback Lecha Poznań zgodnie z warunkami w pkt. 10, i który został wskazany jako osoba rekomendująca danego Członka Programu Cashback Lecha Poznań.

„Ulotka Lech Poznań Cashback Fan Card ” to dokument, który w przypadku rejestracji offline należy przesłać do Lyoness po wypełnieniu i podpisaniu, aby złożyć wiążącą ofertę zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Cashback Lecha Poznań.

„Bony” to oryginalne bony i/lub karty podarunkowe albo bony elektroniczne (kody bonów) pochodzące od Partnerów Handlowych, szczegółowo opisane w pkt. 6.1.

„Program Cashback Lecha Poznań” to wspólnota zakupowa prowadzona przez Lyoness, w ramach której Uczestnicy otrzymują korzyści zakupowe przy zakupie towarów i usług od Partnerów Handlowych.

„Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań” to wszystkie osoby, które zawarły umowę uczestnictwa z Lyoness, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez okres obowiązywania umowy, tzn. dopóki nie zostanie ona rozwiązana przez wypowiedzenie przez jedną z umawiających się stron.

„Numer ID Uczestnika” to niepowtarzalny numer, który jest przydzielany przez Lyoness i służy do identyfikowania Członka Programu oraz do rejestrowania zakupów dokonywanych u Partnerów Handlowych.

„Korzyści zakupowe” to wszystkie korzyści, które Członek Programu Cashback Lecha Poznań otrzymuje lub – jeśli dotyczy – może otrzymać w zamian za dokonanie zakupów u Partnerów Handlowych w ramach Programu Cashback Lecha Poznań. Korzyściami w tym znaczeniu jest Cashback, a także Shopping Points.

„Partnerzy Handlowi” to spółki posiadające umowę zawartą z Lyoness, od których Członkowie Programu Cashback Lecha Poznań mogą nabywać towary i usługi, a przez to otrzymywać korzyści zakupowe w Programie Cashback Lecha Poznań.

„Mój Profil” to strefa Członka Programu Cashback Lecha Poznań na stronie cashback.lechpoznan.pl, którą szczegółowo opisano w pkt. 9.

„Shopping Point” to korzyść zakupowa określona szczegółowo w pkt. 8.
* The margin benefits are dependant on the products purchased and the Loyalty Merchant. All hereto information on this website is therefore without guarantee.